Program:

Program Olimpiady obejmuje wiedzę i umiejętności podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz uwzględnia dziedziny kształcenia ogólnego takie jak matematyka czy fizyka. Zagadnienia ujęte w programie nawiązują do podstaw programowych przedmiotów (wiedzy zawodowej), realizowanych w szkołach ponadpodstawowych, kształcących w zawodach budowlanych na terenie Polski.

W ramach treści programowych wyróżnia się wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej.

Temat wiodący jest ustalany indywidualnie dla każdej edycji Olimpiady. Zagadnienia objęte tematem wiodącym wykraczają w pewnej mierze poza materiał nauczania w szkołach ponadpodstawowych, wobec czego do ich opracowania potrzebne są również inne – niż podręczniki szkolne – źródła wiedzy (na przykład książki naukowe, wydawnictwa branżowe, czasopisma budowlane, źródła internetowe, poradniki producentów materiałów i wyrobów budowlanych).

Natomiast problematyka ogólna jest stałym elementem Programu, obowiązującym we wszystkich Olimpiadach. Jest ona w zasadzie zgodna z obowiązującymi podstawami programowymi nauczania przedmiotów zawodowych w technikach i szkołach branżowych o profilu budowlanym.

        W zawodach I stopnia (szkolnych) wymagany jest poziom wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, w zawodach II stopnia (okręgowych) – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, a w zawodach III stopnia (centralnych) – zawarty w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej, wyznaczany przez następujące cele:

·         stworzenie uczniom i wspomagającym ich nauczycielom ogólnokrajowej przestrzeni rywalizacji w zakresie zintegrowanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny budownictwa na poziomie ponadpodstawowym;

·         poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania zawodu i stanowiących podbudowę do dalszego kształcenia w zawodach budowlanych;

·         podnoszenie jakości kształcenia w zakresie wykonania, organizacji i kontrolowania robót budowlanych.