Adres

Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32

Skontaktuj się z nami

Tel: (+48) 668 438 356Tel: (+48) 601 654 557
Email: seb@zs1.wielun.pl

Dane Rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe Numer konta: Santander Bank Polska S.A
62 1090 2705 0000 0001 4426 1015

REGON: 385269212
NIP:8322086193
Klauzula Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1.Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań regulaminowych stowarzyszenia.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi::

a) zgoda osoby, której dane dotyczą,

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,

c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,

d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO

e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:

a) na adres e-mail: seb@zs1.wielun.pl

b) na adres pocztowy: Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń


Jeśli zainteresowało Cię to co przeczytałeś, wpisz swój e-mail: